Deklaracja Członkowska

Deklaruję chęć wstąpienia w poczet Członków Jaguar Club Poland, z siedzibą w Warszawie w charakterze Członka Zwyczajnego.

Oświadczam, że znane mi są cele, zadania i działania Jaguar Club Poland ujęte w jego Statucie i Regulaminach oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania i aktywnego uczestnictwa w działalności Jaguar Club Poland.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Jaguar Club Poland zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zmian. / w celach związanych z działalnością statutową Jaguar Club Poland.

Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawianie lub uzupełnianie.

Wpłaty deklarowanej kwoty dokonam niezwłocznie po wysłaniu Deklaracji Członkowskiej. Wpłata na konto:

Jaguar Club Poland Foundation
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
mBank:
18 1140 0026 0000 2791 1400 1001  

Tytułem: Darowizna na cele statutowe 

  Informacje o Darowiźnie

  Jaką kwotę roczną jesteś w stanie przeznaczyć na Klub:

  100zł200zł300zł500zł700zł1000zł1500zł

  Dane Członka Jaguar Club Poland

  Imię*:

  Nazwisko*:

  Nick*:

  PESEL*:

  Numer telefonu*:

  E-mail*:

  Dane adresowe

  Adres*:

  Adres 2:

  Miasto*:

  Kod pocztowy*:

  Państwo*:

  Informacja dotycząca wypełnienia Deklaracji Członkowskiej

  * Klub ma obowiązek prawny prowadzić ewidencję Członków.

  * Klub ma obowiązek prawny prowadzić Księgę Darczyńców, w której są umieszczane wszelkie wpłaty na rzecz Klubu i z których ma obowiązek się rozliczać przed Urzędem Skarbowym oraz Ministrem MSW.

  * Obowiązkowe jest wypełnienie punktów 1, 2, 3, 4 zawierających Dane Członka.

  * Jeśli ktoś ma obawy przed podaniem nr PESEL, proszę o podanie adresu korespondencyjnego.

  * W związku ze zmianą ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o ewidencji ludności, która weszła w życie z dniem 1 marca 2015 r. zostaje zmienione pojęcia adresu meldunkowego, na rzecz adresu zamieszkania/stałego przebywania, co oznacza, że adres taki jest adresem korespondencyjnym, dlatego nr PESEL stał się najważniejszym elementem identyfikującym obywatela przez organy administracji państwowej, a dane zawarte/zakodowane pod tym numerem, są danymi poufnymi i dostępnymi tylko dla organów administracji państwowej.

  * Zarząd Klubu nie ma dostępu do danych zawartych w numerze PESEL.

  * Imię, nazwisko oraz nr PESEL, w pełni wystarczają do określenia osoby wpłacającej środki na konto fundacji przez organy kontroli państwowej oraz do umieszczenia osoby w Księdze Darczyńców Fundacji, którą obowiązkowo fundacja musi prowadzić, aby rejestrować wszelkie wpłaty.

  W sprawozdaniach rocznych nie są podawane dane darczyńców – osób fizycznych, a jedynie ogólna, sumaryczna kwota wpłat, co służy do kontroli finansowej fundacji.

  * Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Zarząd nie ma prawa ujawniać nikomu danych osobowych osób fizycznych, co nie dotyczy osób prawnych, których dane są ujawnione w rejestrach przedsiębiorców, stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

  * Adres korespondencyjny może być przydatny w przypadku wysyłania do Członków Jaguar Club Poland, Pakietów Członkowskich oraz prezentów okolicznościowych (Nowy Rok, Jubileusz Klubu).

  * Deklaracja nie wymaga własnoręcznego podpisu, gdyż podpisem tym jest adres e-mail oraz wpłata deklarowanej kwoty z konta Członka Jaguar Club Poland.

  * Zarząd stara się maksymalnie zminimalizować zbieranie danych o Członkach Klubu, więc jeśli w przyszłości nastąpią jakiekolwiek zmiany, będzie to związane z wymaganiami prawnymi, o czym Członkowie zostaną powiadomieni.