2015.03.06 – Zebranie Rady Fundacji

Protokół

Zebrania Rady Fundacji

W dniu 06 marca 2015 roku, członkowie Rady Fundacji odbyli Zebranie Rady Fundacji

Jaguar Club Poland Foundation.

Program Zebrania

 1. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 2. Przyjęcie Programu Zebrania
 3. Omówienie stanu przygotowań do RAJDU WIOSENNEGO 2015
 4. Wybór terminu RAJDU JESIENNEGO 2015
 5. Wybór terminu ZLOTU LETNIEGO 2015
 6. Omówienie możliwości finansowania planów fundacji
 7. Omówienie propozycji brzmienia Regulaminów Jaguar Club Poland
 8. Tematy inne

Ad. 1

Na Przewodniczącego Zebrania wybrano – Sławomir Kempa.

Ad. 2

Przewodniczący ogłosił głosowanie nad przyjęciem Programu Zebrania.

Zebrani przyjęli Program Zebrania.

Ad. 3

Przewodniczący rozpoczął dyskusję nad stanem zaawansowania przygotowań do Rajdu Wiosennego, który ma się odbyć w dniach 24-26.04.2015 r., z bazą we Dworze Sójki.

Prezes Zarządu zreferował zagadnienia dotyczące przygotowań do rajdu.

Zebrani ocenili pozytywnie sytuację dotyczącą przygotowań do rajdu.

Ad. 4

Rada wybrała termin RAJDU JESIENNEGO, jako zakończenie sezonu 2015 na 18-20.09.2015 r. Nazwa tej imprezy: Rajd Szlakiem Tajemnic Dolnego Śląska.

Na bazę Rajdu wybrano Zamek Czocha.

Zarząd został zobowiązany do zebrania ofert, opracowania propozycji tras Rajdu i przedstawienia założeń Członkom Rady drogą poczty elektronicznej.

Ad. 5

Zarząd poinformował o nikłym zainteresowaniu Zlotem Letnim.  Rada nie wskazała terminu Zlotu Letniego i zobowiązała Zarząd do przedstawienia propozycji spójnych z możliwościami wynajmu bazy Zlotu oraz określenia terminu lub wycofania się z tej formuły spotkań.

Ad. 6

Zarząd przedstawił stan rozmów ze sponsorami oraz deklaracje już pozyskanych sponsorów.

Rada oceniła pozytywnie obecną sytuację, biorąc pod uwagę fakt, że Zarząd działał przez kilka miesięcy reprezentując fundację w stanie organizacyjnym, bez umocowań prawnych.

Ad. 7

Zapoznanie Rady z propozycjami Regulaminów, przygotowanymi przez Zarząd.

Rada przyjęła treść Regulaminów oraz zobowiązała Zarząd do umieszczenia ich treści na stronie internetowej Jaguar Club Poland.

Przyjęto:

a) Regulamin Członkowski,

b) Regulamin Rajdu,

c) Regulamin Zlotu,

d) Regulamin Sekcji.

Ad. 8

Zarząd został zobowiązany do opracowania i opublikowania stosownych informacji na stronie internetowej Jaguar Club Poland.

Przewodniczący podziękował zebranym za zaangażowanie w proces rejestracji fundacji i zamknął posiedzenie Rady Fundacji.

Osoby obecne na spotkaniu (alfabetycznie):

 1. Krzysztof Barcik                    Prezes Zarządu
 2. Sławomir Kempa                  Członek Rady
 3. Karolina Kopczyńska           Członek Rady
 4. Wojciech Parzonka              Członek Rady

Protokółował: K. Kopczyńska (oryginał z podpisami w Biurze Zarządu)