Regulamin Członkowski Jaguar Club Poland

1. Jaguar Club Poland jest prowadzony przez fundację Jaguar Club Poland Foundation, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000546973.

2. Członkiem Klubu może zostać każdy, niezależnie od narodowości i wieku.

3. Kandydat wypełnia Deklarację Członkowską Jaguar Club Poland oraz wpłaca deklarowaną kwotę na konto Klubu. W ciągu 30 dni (w okresie wakacyjnym może się przedłużyć do 90 dni) Kandydat otrzymuje treść Uchwały Zarządu o nadaniu Numeru Członkowskiego lub decyzję odmowną.

4. W imieniu Członków niepełnoletnich, Deklarację Członkowską wypełniają opiekunowie prawni. Od członków niepełnoletnich nie przyjmuje się żadnych wpłat.

5. Członków Klubu przyjmuje Zarząd. W przypadku pojawienia się sprzeciwu ze strony choćby jednego Członka Klubu, co do osoby kandydującej na Członka Klubu, Zarząd występuje do Rady Fundacji z prośbą o opinię. Rada ma prawo odmówić pozytywnej opinii i/lub przekazać pod głosowanie przyjęcie nowego Członka Klubu. Głosowanie odbywa się w formie ankiety opublikowanej na Forum w dziale przeznaczonym dla Członków Klubu. Głosowanie jest ważne, jeśli weźmie w nim udział minimum 51% Członków Klubu i 51% z Członków głosujących wypowie się za przyjęciem kandydata na Członka Klubu.

6. Po przyjęciu do Klubu, każdy nowy Członek otrzymuje Pakiet Członkowski, identyfikujący go z Klubem.

7. Każdy Członek może wystąpić z Klubu w dowolnym momencie.

8. Wykluczenie z Klubu następuje decyzją Zarządu, na wniosek własny Zarządu lub po rozpatrzeniu wniosku innych Członków, z powodu:

a) nieetycznego zachowania, nielicującego z postawą Członka Klubu,

b) działania na szkodę klubu lub jego członków i na ich wniosek,

c) braku wniesienia zadeklarowanej kwoty rocznej na rzecz Jaguar Club Poland.

9. Korespondencja Zarządu z Członkiem może odbywać się drogą elektroniczną na adres wskazany przez Członka na Deklaracji Członkowskiej.

10. Wszelkie sprawy członkowskie, jak składanie i rozpatrywanie wniosków, zgłaszanie spraw do rozpatrzenia, omawianie tematów członkowskich, może odbywać się drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu: office@jaguarclub.pl

11. Członek Klubu może wystąpić do Zarządu o nadanie indywidualnego adresu e-mail, powiązanego z domeną Klubu. Jego adres i sposób logowania uzyska od Zarządu w odpowiedzi na wniosek.

Przyjęto Uchwałą Rady Fundacji z dnia 6 marca 2015 r.

podpis