Regulamin Sekcji Regionalnej Jaguar Club Poland

 1. Jaguar Club Poland jest prowadzony przez fundację Jaguar Club Poland Foundation, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000546973.
 2. Klub, za pośrednictwem swoich członków, organizuje Sekcje Regionalne w całym kraju.
 3. Utworzenie Sekcji Regionalnej odbywa się na wniosek minimum trzech członków klubu z jednego regionu Polski. Regiony i ich nazwy są tożsame z nazwami województw Polski.
 4. W wyjątkowych przypadkach, gdy region charakteryzuje się dużą ilością członków, Zarząd na wniosek członków, wyraża zgodę na nazwę tożsamą z miastem będącym siedzibą Sekcji.
 5. Siedzibą Sekcji jest adres korespondencyjny wskazany przez członków na wniosku o utworzenie Sekcji.
 6. Członkowie Sekcji wybierają spośród swego grona Kierownika Sekcji, który będzie się kontaktował w sprawach dotyczących Sekcji z Zarządem Klubu.
 7. Spotkania Sekcji organizowane z minimum miesięcznym wyprzedzeniem, mogą być wspierane przez Zarząd Klubu, na wniosek Kierownika Sekcji.
 8. Kierownik Sekcji przedstawia cel i program spotkania oraz opisuje oczekiwaną pomoc ze strony Zarządu Klubu.
 9. Kierownik Sekcji informuje, za pośrednictwem Zarządu, o planowanym spotkaniu na stronie internetowej Klubu.
 10. Sekcja Regionalna bierze czynny udział przy organizacji Rajdów i Zlotów planowanych w regionie danej Sekcji.
 11. Wszelka korespondencja między Kierownikiem Sekcji a Zarządem odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu: region@jaguarclub.pl

 

Przyjęto Uchwałą Rady Fundacji z dnia 6 marca 2015 r.

podpis